Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2022

Thủ tục nhập khẩu ván cốp pha

 Quy trình làm thủ tục nhập khẩu ván cốp pha được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây:

Thông báo số 5344/TB-TCHQ ngày 13/08/2020;

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015;

Thông tư  38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018;

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/09/2020;

Thông báo số 296/TB-CTVN-HTQT 27/11/2019.

Theo những văn bản pháp luật trên đây thì mặt hàng ván coppha không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, đối với ván phủ film đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu.


Ván coppha khi nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành của bất kỳ cơ quan nào cả. Vì thế thủ tục nhập khẩu ván cột pha sẽ tiến hành như những mặt hàng bình thường khác.

Thủ tục nhập khẩu giàn giáo

 Chính sách, quy trình làm thủ tục nhập khẩu giàn giáo được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây:

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018

Thông tư  38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018;

Thông tư 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019;

Công văn số 3148/BXD-VLXD ngày 06/08/2021;

Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020;

Công văn số 7963/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2020.

Theo những văn bản pháp luật trên đây thì mặt hàng giàn giáo không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, đối với giàn giáo đã qua sử dụng thì không được phép nhập khẩu. Muốn nhập khẩu thì phải có giấy phép nhập khẩu mặt hàng này.

Thủ tục nhập khẩu gạch men

 Quy trình làm thủ tục nhập khẩu gạch men được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây:

 • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Thông tư  38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018;
 • Thông tư 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019;
 • Công văn số 3148/BXD-VLXD ngày 06/08/2021;
 • Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020;

Theo những văn bản pháp luật trên đây thì mặt hàng gạch men ốp lát không thuộc vào danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Gạch men đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2022

Thủ tục nhập khẩu thép

 Thép là loại mặt hàng được nhập khẩu rất nhiều vào Việt Nam, chủ yếu là phục vụ cho mục đích xây dựng. Quy trình làm thủ tục nhập khẩu thép các loại được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây:

 • Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015
 • Thông tư 18/2017/TT-BCT ngày 21/09/2017
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 
 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018
 • Quyết định số 583/QĐ-TCHQ ngày 22/03/2019
 • Quyết định 3390/QĐ-BCT ngày 21/12/2020
 • Quyết định 920/QĐ-BCT ngày 20/03/2020
 • Công văn 638/TCHQ-TXNK ngày 22/02/2022

Theo những văn bản pháp luật ở trên đây thì có thể thấy mặt hàng thép mới không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Đối với mặt hàng đã qua sử dụng thì phải nhập khẩu dưới dạng phế liệu. Muốn nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu.

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2022

Thủ tục nhập khẩu thuốc nhuộm tóc

 Quy trình làm thủ tục nhập khẩu thuốc nhuộm tóc, dầu gội nhuộm tóc được quy định tại những văn bản pháp luật sau đây:

 • Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018
 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Thông tư 32/2019/TT-BYT ngày 16/12/2019

Theo những văn bản pháp luật trên đây thì mặt hàng thuốc nhuộm tóc không thuộc vào danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập khẩu thì phải làm công bố mỹ phẩm đối với thuốc nhuộm tóc.

Thủ tục nhập khẩu bếp điện

Quy trình làm thủ tục nhập khẩu bếp điện từ được Quy định tại những văn bản pháp luật sau đây:

 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 
 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Thông tư số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019

Theo những văn bản pháp luật trên thì bếp điện không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Đối với hàng đã qua sử dụng thì thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu. Nếu muốn nhập khẩu thì phải có giấy phép nhập khẩu phế liệu.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập khẩu bếp điện từ thì phải làm đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu.

Thủ tục nhập khẩu bếp hồng ngoại

 Quy trình làm thủ tục nhập khẩu bếp hồng ngoại được Quy định tại những văn bản pháp luật sau đây:

 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 
 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Thông tư số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019

Theo những văn bản pháp luật trên thì bếp hồng ngoại không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Đối với hàng đã qua sử dụng thì thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu. Nếu muốn nhập khẩu thì phải có giấy phép nhập khẩu phế liệu.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập khẩu bếp hồng ngoại thì phải làm đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu.

Thủ tục nhập khẩu lò nướng

 Quy trình làm thủ tục nhập khẩu lò nướng, vỉ nướng điện được Quy định tại những văn bản pháp luật sau đây:

 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 
 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Thông tư số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019

Theo những văn bản pháp luật trên thì lò nướng, vỉ nướng điện không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Đối với hàng đã qua sử dụng thì thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu. Nếu muốn nhập khẩu thì phải có giấy phép nhập khẩu phế liệu.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập khẩu lò nướng, vỉ nướng điện thì phải làm đăng ký kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu.

Thủ tục nhập khẩu các loại chảo

Chính sách làm thủ tục nhập khẩu các loại chảo không hoạt động bằng điện được quy định tại các văn bản pháp luật dưới đây.

 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 
 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018
 • Thông tư số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019

Theo những văn bản pháp luật ở trên thì Quý vị có thể thấy mặt hàng chảo mới không thuộc trong danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu. Đối với hàng đã qua sử dụng thì thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Bên cạnh đó, khi làm thủ tục nhập khẩu chảo nói riêng những đồ tiếp xúc thực phẩm nói chung. Thì phải làm công bố ATTP đối với những mặt hàng này, loại công bố ATTP cho chảo là tự công bố.

Thủ tục nhập khẩu xoong nồi

 Chính sách làm thủ tục nhập khẩu xoong nồi không hoạt động bằng điện được quy định tại các văn bản pháp luật dưới đây.

 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 
 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

Theo những văn bản pháp luật ở trên thì Quý vị có thể thấy mặt hàng xoong nồi mới không thuộc trong danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu. Đối với hàng đã qua sử dụng thì nhập khẩu dạng phế liệu và phải có giấy phép nhập khẩu.

Bên cạnh đó, khi làm thủ tục nhập khẩu xoong nồi nói riêng những đồ tiếp xúc thực phẩm nói chung. Thì phải làm công bố ATTP đối với những mặt hàng này, loại công bố ATTP cho xoong nồi là tự công bố.

Thủ tục nhập khẩu kéo các loại

 Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu kéo các loại được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây:

 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 
 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018
 • Quyết định số 583/QĐ-TCHQ ngày 22/03/2019

Theo những văn bản quy phạm pháp luật nêu trên. Thì mặt hàng kéo các loại không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu. Thủ tục nhập khẩu kéo các loại thì sẽ tiến hành bình thường như những mặt hàng khác. Đối với mặt hàng đã qua sử dụng thì nhập khẩu dưới dạng phế liệu và phải có giấy phép nhập khẩu.

Thủ tục nhập khẩu dây rút nhựa

 Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu dây rút nhựa, inox được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây:

 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 
 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018
 • Quyết định số 583/QĐ-TCHQ ngày 22/03/2019

Theo những văn bản quy phạm pháp luật nêu trên. Thì mặt hàng dây rút nhựa, dây rút inox không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu. Thủ tục nhập khẩu dây rút nhựa, dây rút inox các loại thì sẽ tiến hành bình thường như những mặt hàng khác. Đối với mặt hàng đã qua sử dụng thì nhập khẩu dưới dạng phế liệu và phải có giấy phép nhập khẩu.

Quan trọng nhất khi làm thủ tục nhập khẩu dây rút nhựa hoặc dây rút inox đó là xác định mã hs. Vì thế xác định mã hs chính xác thì có thể xác định được thuế gtgt, thuế nhập khẩu, chính sách nhập khẩu và quy trình làm thủ tục nhập khẩu dây rút nhựa, dây rút inox.


Thủ tục nhập khẩu giấy chà nhám

 Quy trình thủ tục và chính sách nhập khẩu miếng chà nhám được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây:

 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 
 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

Theo những văn bản quy phạm pháp luật nêu trên. Thì mặt hàng miếng chà nhám, giấy chà nhám không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu. Thủ tục nhập khẩu giấy chà nhám các loại thì sẽ tiến hành bình thường như những mặt hàng khác. Đối với mặt hàng đã qua sử dụng thì nhập khẩu dưới dạng phế liệu và phải có giấy phép nhập khẩu.

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022

Thủ tục nhập khẩu thức ăn cho chó mèo

 Thủ tục nhập khẩu thức ăn cho chó mèo được quy định trong những văn bản chứng từ sau đây:

 • Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013
 • Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01//07/ 2016
 • Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
 • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Công văn 6313/TB-TCHQ ngày 25/09/2020
 • Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022

Theo những văn bản trên thì thức ăn chó mèo được nhập khẩu bình thường. Không thuộc vào danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2022

Thủ tục nhập khẩu máy gieo hạt

 Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy gieo hạt được quy định trong những văn bản sau đây:

 • Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015.
 • Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015.
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
 • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018.
 • Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019.
 • Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021.

Thủ tục nhập khẩu máy đo nồng độ oxy

Máy đo nồng độ oxy trong máu được xếp vào trang thiết bị y tế. Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2. Được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây:

 • Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 
 • Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
 • Thông tư 14/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018
 • Công văn 4658/BYT-TB-CT ngày 12/08/2019
 • Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021
 • Thông tư hướng dẫn /2021/TT-BYT ngày /12/2021. Hướng dẫn thực hiện nghị định 98/2021/NĐ-CP
 • Văn bản 43/2021/TT-BTC ngày 11/06/2021

Theo những văn bản trên thì máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 mới. Không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập khẩu máy đo nồng độ oxy SPO2 thì phải làm công bố phân loại thiết bị y tế.

Thủ tục nhập khẩu băng keo

Quy trình thủ tục nhập khẩu băng keo được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây:

 • Công văn 8419/TB-TCHQ ngày 16/09/2015
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 
 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018
 • Công văn 7236/TCHQ-TXNK ngày 12/11/2020
 • Thông tư hướng dẫn /2021/TT-BYT ngày /12/2021. Hướng dẫn thực hiện nghị định 98/2021/NĐ-CP
 • Văn bản 43/2021/TT-BTC ngày 11/06/2021

EXW là gì

EXW là gì ? Giá EXW là gì, mua bán theo giá EXW, ưu nhược điểm, Exwork price , EXW theo incoterm 2010, EXW là viết tắt của chữ gì, có nên mua hàng theo giá EXW không và những lưu ý khi nhập hàng theo giá EXW. Là những nội dung mà Door to Door Việt muốn chia sẻ đến Quý vị trong bài viết này.

Có rất nhiều điều kiện thương mại trong Incoterms và có rất nhiều phiên bản khác nhau. Trong phiên bản Incoterms 2010 thì có 11 điều kiện thương mại bao gồm: EXW, FCA, FOB, FAS, CPT, CIP, DAP, DAT, DDP, CFR, CIF. Quý vị có thể xem các điều kiện chúng tôi đã trình bày theo link.

FCA là gì

FCA là gì ? Giá FCA là gì, mua bán theo giá FCA, ưu nhược điểm, FCA price , FCA theo incoterm 2010, FCA là viết tắt của chữ gì, có nên mua hàng theo giá FCA không và những lưu ý khi nhập hàng theo giá FCA. Là những nội dung mà Door to Door Việt muốn chia sẻ đến Quý vị trong bài viết này.

Có rất nhiều điều kiện thương mại trong Incoterms và có rất nhiều phiên bản khác nhau. Trong phiên bản Incoterms 2010 thì có 11 điều kiện thương mại bao gồm: EXW, FCA, FOB, FAS, CPT, CIP, DAP, DAT, DDP, CFR, CIF. Trong số đó FCA là một điều kiện cũng hay được nhà xuất nhập khẩu sử dụng.

CPT là gì

 CPT là gì ? Giá CPT là gì, mua bán theo giá CPT, ưu nhược điểm, Carriage Paid to price , CPT theo incoterm 2010, CPT là viết tắt của chữ gì, có nên mua hàng theo giá CPT không và những lưu ý khi nhập hàng theo giá CPT. Là những nội dung mà Door to Door Việt muốn chia sẻ đến Quý vị trong bài viết này.

Có rất nhiều điều kiện thương mại trong Incoterms và có rất nhiều phiên bản khác nhau. Trong phiên bản Incoterms 2010 thì có 11 điều kiện thương mại bao gồm: EXW, CPT, FOB, FAS, FCA, CIP, DAP, DAT, DDP, CFR, CIF. Trong số đó CPT là một điều kiện cũng hay được nhà xuất nhập khẩu sử dụng.

FOB là gì

FOB là gì, mua bán theo giá FOB, ý nghĩa free on board trong incoterms 2010, trách nhiệm, nghĩa vụ của bên mua và bên bán, có nên mua hoặc bán hàng hóa theo giá FOB hay không, những lưu ý khi mua bán hàng hóa theo giá FOB. Là những nội dung chính mà Door to Door Việt muốn chia sẻ đến Quý vị trong bài viết này.

Có rất nhiều điều kiện thương mại trong Incoterms và có rất nhiều phiên bản khác nhau. Trong phiên bản Incoterms 2010 thì có 11 điều kiện thương mại bao gồm: EXWCPT, FOB, FAS, FCA, CIP, DAP, DAT, DDP, CFR, CIF. Trong số đó FOB là một điều kiện cũng hay được nhà xuất nhập khẩu sử dụng. Điều kiện FOB là điều kiện được sử dụng trong vận tải đường biển là chính. Tuy nhiên, trên thực tế đối với đường hàng không cũng được sử dụng rất nhiều.

CIP là gì ?

CIP là gì ? Giá CIP là gì, mua bán theo giá CIP, ưu nhược điểm, Carriage and Insurance Paid to price , CIP theo incoterm 2010, CIP là viết tắt của chữ gì, có nên mua hàng theo giá CIP không và những lưu ý khi nhập hàng theo giá CIP. Là những nội dung mà Door to Door Việt muốn chia sẻ đến Quý vị trong bài viết này.

Có rất nhiều điều kiện thương mại trong Incoterms và có rất nhiều phiên bản khác nhau. Trong phiên bản Incoterms 2010 thì có 11 điều kiện thương mại bao gồm: EXWCPTFOB, FAS, FCA, CIP, DAP, DAT, DDP, CFR, CIF. Trong số đó CIP là một điều kiện cũng hay được nhà xuất nhập khẩu sử dụng.

DAT là gì

DAT là gì ? Giá DAT là gì, mua bán theo giá DAT, ưu nhược điểm, Delivered at Terminal price , DAT theo incoterm 2010, DAT là viết tắt của chữ gì, có nên mua hàng theo giá DAT không và những lưu ý khi nhập hàng theo giá DAT. Là những nội dung mà Door to Door Việt muốn chia sẻ đến Quý vị trong bài viết này.

Có rất nhiều điều kiện thương mại trong Incoterms và có rất nhiều phiên bản khác nhau. Trong phiên bản Incoterms 2010 thì có 11 điều kiện thương mại bao gồm: EXWCPTFOB, FAS, FCACIP, DAP, DAT, DDP, CFR, CIF. Trong số đó DAT là một điều kiện cũng hay được nhà xuất nhập khẩu sử dụng.

Vận chuyển từ Shenzhen về Hồ Chí Minh

 Hàng hóa được vận chuyển từ Shenzhen về Việt Nam chủ yếu có ba tuyến chính sau:

Hồ Chí Minh là cửa ngõ hàng xuất nhập khẩu vào miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Door to Door Việt sẽ giới thiệu cho Quý vị về tuyến từ Shenzhen về Hồ Chí Minh.

Thủ tục nhập khẩu pallet nhựa

 Thủ tục nhập khẩu pallet nhựa, gỗ, giấy, sắt, nhôm được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây:

 • Công văn số 2994/TCHQ-TXNK ngày 15/06/2012
 • Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2014
 • Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01//07/ 2016
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
 • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018
 • Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/09/2020
 • Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022

Thủ tục nhập khẩu máy cắt cỏ

Thủ tục nhập khẩu máy cắt cỏ mới hoặc đã qua sử dụng (cũ) được quy định tại những văn bản pháp lý sau đây:

 • Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015
 • Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
 • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019
 • Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

Thủ tục nhập khẩu máy cày

Thủ tục nhập khẩu máy cày mới hoặc đã qua sử dụng (cũ) được quy định tại những văn bản pháp lý sau đây:

 • Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015
 • Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015
 • Công văn số 589/CT-TTHT ngày 17/01/2017
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
 • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019
 • Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021

Thủ tục nhập khẩu máy bừa

Thủ tục nhập khẩu máy bừa mới hoặc đã qua sử dụng (cũ) được quy định tại những văn bản pháp lý sau đây:

 • Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015
 • Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015
 • Công văn số 589/CT-TTHT ngày 17/01/2017
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
 • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019
 • Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021

Thủ tục nhập khẩu máy gặt đập liên hợp

Thủ tục nhập khẩu máy gặt đập liên hợp mới hoặc đã qua sử dụng (cũ) được quy định tại những văn bản pháp lý sau đây:

 • Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015
 • Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015
 • Công văn số 589/CT-TTHT ngày 17/01/2017
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
 • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019
 • Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021

Thủ tục nhập khẩu máy sấy nông sản

 Thủ tục nhập khẩu máy sấy nông sản nhập khẩu khi làm thủ tục nhập khẩu, được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây:

 • Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015.
 • Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015.
 • Công văn 7171/TCHQ-TXNK ngày 02/11/2017
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
 • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018.
 • Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019.
 • Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021.

Thủ tục nhập khẩu bình thủy

Bình giữ nhiệt nhập khẩu được nhập từ rất nhiều quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, thủ tục nhập khẩu bình thủy được quy định trong những văn bản sau đây:

 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 
 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

Theo những văn bản pháp luật ở trên thì Quý vị có thể thấy mặt hàng bình giữ nhiệt mới không thuộc trong danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu. Đối với hàng đã qua sử dụng thì nhập khẩu dạng phế liệu và phải có giấy phép nhập khẩu.

Thủ tục nhập khẩu máy ấp trứng

 Thủ tục nhập khẩu máy ấp trứng, được quy định tại những văn bản pháp luật sau đây:

 • Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015.
 • Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015.
 • Công văn 7171/TCHQ-TXNK ngày 02/11/2017
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
 • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018.
 • Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019.
 • Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021.

Thủ tục nhập khẩu máy đóng kiện rơm cỏ

 Thủ tục nhập khẩu máy đóng kiện rơm cỏ khô, được quy định tại những văn bản pháp luật sau đây:

 • Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015.
 • Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015.
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
 • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018.
 • Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019.
 • Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021.

Thủ tục nhập khẩu pa lăng

 Tời nâng, pa lăng nâng hạ hàng hóa là những mặt hàng có khả năng gây mất an toàn. Những văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục nhập khẩu thiết bị nâng gồm:

 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018
 • Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03/06/2021
 • Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013
 • Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015
 • QCVN 7:2012/BLĐTBXH
 • QCVN 13:2013/BLĐTBXH

Từ những văn bản trên thì thủ tục nhập khẩu tời nâng, pa lăng cũng tiến hành như các mặt hàng thông thường. Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập khẩu pa lăng, tời nâng thì phải kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu.

CIF là gì

 CIF là viết tắt của cụm từ Cost, Insurance and Freight. Khái niệm về CIF được ICC mô tả rất rõ trong Incoterms của các phiên bản đặc biển là incoterms 2010.

Định nghĩa về CIF hay là CIF là gì, thì có rất nhiều định nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, để được gọi là giá CIF thì phải có những đặc điểm sau:

 • Cost: là giá hàng xuất xưởng cộng với tất cả các chi phí để đưa hàng được lên tàu, phương tiện vận chuyển tại cảng xếp hàng.
 • Insurance: Bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển đến tận cảng đích tại nước nhập khẩu.
 • Freight: Cước biển, cước tàu tính cho đơn hàng từ cảng xếp hàng đến cảng đích cuối cùng tại nước nhập khẩu.

Vận chuyển từ Osaka về Hồ Chí Minh đường

 Thành phố Osaka là đô thị quốc gia trong Kinki của Nhật Bản. Tại đây, có cảng biển Osaka cùng với các cảng biển lớn như Yokohama, Kobe, Nagoya, Fukuoka và Tokyo là một trong những điểm kết nối giao thông vận chuyển hàng đường biển của Nhật Bản. Hàng hóa được nhập khẩu từ Osaka,Nhật Bản Về Việt Nam chủ yếu 3 tuyến chính:

Hồ Chí Minh là cửa ngõ hàng xuất nhập khẩu vào miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Door to Door Việt sẽ giới thiệu cho Quý vị về tuyến từ Osaka về Hồ Chí Minh.

Thủ tục nhập khẩu túi vải

 Thủ tục nhập khẩu túi vải được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây:

 • Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013
 • Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01//07/ 2016
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
 • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Công văn 6313/TB-TCHQ ngày 25/09/2020
 • Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022

Theo những văn bản pháp luật ở trên thì có thể thấy mặt hàng túi vải không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Thủ tục nhập khẩu mặt hàng túi vải sẽ tiến hành như các mặt hàng bình thường khác. Đối với mặt hàng túi vải đã qua sử dụng thì thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Thủ tục nhập khẩu ống nhựa

 Ống nhựa được nhập khẩu từ rất nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới như: Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia, Châu Âu. Mặc dù được nhập khẩu từ rất nhiều quốc gia khác nhau, tuy nhiên khi thủ tục nhập khẩu ống nhựa được chia ra làm hai loại.

Packing list

Danh sách đóng gói hay còn gọi là packing list, là một chứng từ quan trọng trong bộ hồ sơ xuất nhập khẩu. Nhà xuất khẩu (shipper, seller) cần phải soạn sau khi đóng hàng xong hoặc có thể soạn trước khi đóng hàng nếu có đầy đủ thông tin.

Packing list có tác dụng là một chứng từ hướng dẫn về danh sách hàng hóa đã được đóng gói. Dựa vào chứng từ này nhà nhập khẩu có thể biết được chính xác số lượng, trọng lượng, số kiện và quy cách hàng hóa đã được giao cho bên vận chuyển.

Vận chuyển đường biển từ Hồ Chí Minh đi Jakarta

 Hàng hóa được vận chuyển đường biển từ Việt Nam đi Jakarta chủ yếu qua ba tuyến chính sau:

Sau đây, Door to Door Việt sẽ chia sẻ đến quý vị những nội dung: Cước vận chuyển từ Hồ Chí Minh đi Jakarta, Indonesia, lịch tàu vận chuyển đường biển, cước vận chuyển đường không từ Hồ Chí Minh đi Jakarta và phụ phí local charges hàng xuất tại cảng Cát Lái.

Vận chuyển từ Shanghai về Hồ Chí Minh đường biển

 Hàng hóa được vận chuyển từ Shanghai về Việt Nam đường biển chủ yếu qua ba tuyến chính sau đây:

Đối với hàng hóa được vận chuyển từ Shanghai về khu vực phía Nam thì chủ yếu đi theo tuyến Shanghai về Hồ Chí Minh, rồi sau đó từ HCM mới đi các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Cần Thơ…

Vận chuyển từ Ningbo về Hồ Chí Minh đường biển

 Ningbo (Ninh Ba) là một thành phố trực thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đây là đầu mối giao thông, là cửa ngõ hướng ra biển của tỉnh Chiết Giang. Có rất nhiều mặt hàng được nhập khẩu từ Ningbo về Việt Nam như: Đồ chơi trẻ em, nội thất bàn ghế, sắt thép…

Hàng hóa được vận chuyển từ Ninh Ba về Việt Nam chủ yếu qua ba tuyến chính như sau:

Thủ tục nhập khẩu thuyền kayak

 Chính sách, quy trình làm thủ tục nhập khẩu thuyền kayak được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

 • Công văn số 3661/TCHQ-TXNK ngày 02/06/2017.
 • Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 
 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018.
 • Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/07/2018.
 • Công văn số 1467/TCHQ-TXNK ngày 31/03/2021

Theo những văn bản pháp luật ở trên thì Quý vị có thể thấy mặt hàng thuyền kayak mới không thuộc trong danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu. Đối với mặt hàng đã qua sử dụng thì nhập khẩu dưới dạng phế liệu và phải có giấy phép nhập khẩu.

Ecosys là gì

 Ecosys là hệ thống của Bộ Công Thương, nhằm quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ cho thương nhân. Ecosys là viết tắt chữ Electronic ℅ system.

Hệ thống ecosys triển khai rộng rãi cho toàn bộ thương nhận đề nghị cấp ℅ từ năm 2008. Sau này vào năm 2018 thì đã có quy định chính thức sử dụng hệ thống ecosys để cấp C/O.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời cho câu hỏi Ecosys là gì?

Thủ tục nhập khẩu tôm đông lạnh

 Thủ tục nhập khẩu tôm đông lạnh, tôm sống nói riêng, thủy sản nói chung được quy định bởi những văn bản sau đây:

 • Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015
 • Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015
 • Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016
 • Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
 • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018
 • Danh mục các công ty được xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam

Từ những văn bản quy phạm pháp luật ở trên chúng ta có thể thấy mặt hàng tôm và phụ phẩm của tôm ăn được là những mặt hàng bình thường, không thuộc vào danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu.

Vận chuyển từ Qingdao về Hồ Chí Minh đường biển

 Hàng hóa được nhập khẩu từ Qingdao về Việt Nam chủ yếu qua ba tuyến sau:

Hồ Chí Minh là cửa ngõ hàng xuất nhập khẩu vào miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Door to Door Việt sẽ giới thiệu cho Quý vị về tuyến từ Qingdao về Hồ Chí Minh.

Thủ tục nhập khẩu kem tươi

 Thủ tục nhập khẩu kem tươi, kem sữa thì được quy định trong những văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 
 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

Theo những văn bản pháp luật ở trên thì Quý vị có thể thấy mặt hàng kem lạnh, kem sữa khi nhập khẩu phải là công bố ATTP và kiểm tra ATTP khi nhập khẩu. Ngoài việc kiểm tra ATTP thì thủ tục nhập khẩu kem lạnh, kem sữa tiến hành như những mặt hàng bình thường khác.

Thủ tục nhập khẩu cát chó mèo

 Thủ tục nhập khẩu cát chó mèo được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây:

 • Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013
 • Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01//07/ 2016
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
 • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Công văn 6313/TB-TCHQ ngày 25/09/2020
 • Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022

Theo những văn bản trên thì quý vị có thể thấy mặt hàng cát cho chó mèo không thuộc vào danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Thủ tục nhập khẩu cát chó mèo sẽ tiến hành như những mặt hàng bình thường khác. Đối với mặt hàng cát chó mèo đã qua sử dụng thì thuộc diện cấm nhập khẩu.

Thủ tục nhập khẩu máy đọc mã vạch

 Thủ tục nhập khẩu máy đọc mã vạch được quy định bởi những văn bản pháp luật sau đây:

 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
 • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Nghị định 58/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 sửa đổi bổ sung bởi Nghị Định 53/2018/NĐ-CP ngày 16/04/2018
 • Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019

Theo những văn bản trên thì mặt hàng máy đọc mã vạch không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, đối với máy đọc mã vạch đã qua sử dụng thì phải nhập khẩu theo điều chỉnh của Quyết định 18/2019/QĐ-TTg.

Thủ tục nhập khẩu camera

 Thủ tục nhập khẩu camera được quy định bởi những văn bản pháp luật sau đây:

 • Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011
 • Thông tư 15/2014/TT-BTTTT ngày 15/11/2014
 • Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015
 • Công văn 20/BTTTT-CNTT ngày 07/01/2015
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
 • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Thông tư 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018.

Theo những văn bản trên thì mặt hàng camera không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, đối với một số loại camera khi nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu của bộ TT&TT.

Thủ tục nhập khẩu vải không dệt

 Thủ tục nhập khẩu vải không dệt được quy định bởi những văn bản pháp luật sau đây:

 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi  bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
 • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
 • Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019
 • Thông tư số 21/2017/ TT- BCT ngày 23/10/2017
 • Công văn 4470/TCHQ-TXNK ngày  16/09/2021

Theo những văn bản trên thì mặt hàng vải không dệt không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Thủ tục nhập khẩu mặt hàng vải không dệt được tiến hành như những mặt hàng bình thường khác.

Vận chuyển đường biển Hồ Chí Minh đi Jebel Ali Dubai

 Hàng hóa tại Việt Nam được vận chuyển bằng container đi Jebel Ali, Dubai chủ yếu có ba tuyến chính:

Cước vận chuyển đường biển, Lịch tàu từ Cát Lái đi Jebel Ali Dubai và những phụ phí local charges hàng xuất tại Cát Lái là những yếu tố nhà xuất nhập khẩu cũng cần phải lưu ý. Door to Door Việt xin được phép chia sẽ đến quý vị sau đây.