Thứ Tư, 16 tháng 3, 2022

Thủ tục nhập khẩu băng keo

Quy trình thủ tục nhập khẩu băng keo được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây:

  • Công văn 8419/TB-TCHQ ngày 16/09/2015
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 
  • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
  • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018
  • Công văn 7236/TCHQ-TXNK ngày 12/11/2020
  • Thông tư hướng dẫn /2021/TT-BYT ngày /12/2021. Hướng dẫn thực hiện nghị định 98/2021/NĐ-CP
  • Văn bản 43/2021/TT-BTC ngày 11/06/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét