Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

Thủ tục nhập khẩu xe nâng tại Việt Nam

 Thủ tục nhập khẩu xe nâng tại Việt Nam được quy định theo các văn bản pháp luật sau:

 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018
 • Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013
 • Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015
 • Thông tư 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015
 • Thông tư 39/2016/TT-BGTVT ngày 6/12/2016
 • Công văn số 5662/BGTVT-KHCN 30/05/2018
 • Thông tư 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/07/2018
 • Công văn 10988/BGTVT-KHCN ngày 19/11/2019
 • Công văn 7391/TCHQ-GSQL ngày 20/11/2020
 • QCVN 22:2010/BGTVT
 • QCVN 13:2011/BGTVT
 • TCVN 4244:2005

Từ những văn bản quy phạm pháp luật ở trên quý vị có thể thấy mặt hàng xe nâng thuộc diện phải kiểm tra chất lượng Thuộc quản lý của bộ GTVT. Đối với xe nâng đã qua sử dụng (xe nâng cũ), thì phải có tuổi của xe nâng chưa quá 10 năm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét