Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2022

Thủ tục nhập khẩu ván cốp pha

 Quy trình làm thủ tục nhập khẩu ván cốp pha được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây:

Thông báo số 5344/TB-TCHQ ngày 13/08/2020;

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015;

Thông tư  38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018;

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/09/2020;

Thông báo số 296/TB-CTVN-HTQT 27/11/2019.

Theo những văn bản pháp luật trên đây thì mặt hàng ván coppha không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, đối với ván phủ film đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu.


Ván coppha khi nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành của bất kỳ cơ quan nào cả. Vì thế thủ tục nhập khẩu ván cột pha sẽ tiến hành như những mặt hàng bình thường khác.

Thủ tục nhập khẩu giàn giáo

 Chính sách, quy trình làm thủ tục nhập khẩu giàn giáo được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây:

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018

Thông tư  38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018;

Thông tư 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019;

Công văn số 3148/BXD-VLXD ngày 06/08/2021;

Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020;

Công văn số 7963/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2020.

Theo những văn bản pháp luật trên đây thì mặt hàng giàn giáo không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, đối với giàn giáo đã qua sử dụng thì không được phép nhập khẩu. Muốn nhập khẩu thì phải có giấy phép nhập khẩu mặt hàng này.

Thủ tục nhập khẩu gạch men

 Quy trình làm thủ tục nhập khẩu gạch men được quy định trong các văn bản pháp luật sau đây:

  • Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018
  • Thông tư  38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018;
  • Thông tư 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019;
  • Công văn số 3148/BXD-VLXD ngày 06/08/2021;
  • Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020;

Theo những văn bản pháp luật trên đây thì mặt hàng gạch men ốp lát không thuộc vào danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Gạch men đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.